Sist oppdatert:
1. nov 2023

Vår miljøpolitikk

I Aalesund Protective Wear AS (heretter AAPW) utarbeider vi en langsiktig strategi som skal lede vårt selskap i retning av en positiv bærekraftig utvikling. Målet er å sørge for at vår virksomhet ikke har en negativ innvirkning på mennesker, samfunn, miljø eller klima. Vi har derfor etablert et miljøledelsessystem som er i tråd med ISO14001, og ble sertifisert høsten 2023.

Vi skal kjennetegnes ved at vi alltid holder en høy etisk standard og vi skal være en foregangsmodell for god forretningsskikk – og dette omfatter ikke bare vårt hovedkontor i Norge. Vi stiller også strenge krav til hvordan våre leverandører og forretningspartnere behandler andre mennesker, samt hvordan de jobber for å redusere deres negative påvirkning på miljø og klima. Vi mener at bærekraftsmål 17 (samarbeid om målene) er helt essensielt for å oppnå FNs andre bærekraftsmål.

Vår virksomhet skal alltid følge gjeldende lover, regler, forskrifter og relevante standarder. I tillegg skal våre produkter og vår produksjon være i samsvar med gjeldende produktstandarder, samt oppfylle kravene til våre kunder og akkreditert sertifiseringsorgan.

Arbeidet med miljøforbedringer i AAPW er en kontinuerlig prosess. Vi arbeider hele tiden med å forbedre virkningen av målrettet miljøstyring, samt tilpasse oss endringer i rammebetingelser og markedssituasjon.

Med vårt miljøledelsessystem ønsker vi:

 • Å synliggjøre god miljøpolitikk og avdekke områder der vi kan bli bedre for å redusere vår miljøbelastning.
 • At våre produkter og tjenester skal profilere seg med høy kvalitet og pålitelighet for å tilfredsstille kundenes behov, samt at produktene skal vare lenge for å sikre mindre avfall.
 • At miljøsystemet skal gi kontinuerlig kvalitetsforbedring, og være utviklende og dynamisk.
 • At systemet skal bidra til å synliggjøre hvordan vi kan redusere vår negative miljøpåvirkning på klima, natur, mennesker og dyr.

Fremgangsmåte

AAPW skal:

 • Tilstrebe en mest mulig miljøvennlig drift i relasjon til sin kontekst og tilgjengelige ressurser.
 • Beskytte det ytre miljøet ved å redusere våre klimagassutslipp, substituere miljøgifter, redusere ressursforbruket og øke bruk av miljømerkede produkter.
 • Kontinuerlig identifisere tiltak som bidrar til å forebygge og redusere negative påvirkninger på naturmiljøet, da med tanke på skade og nedbryting som skyldes våre aktiviteter, leveranser og tjenester.
 • Sette strengere miljøkrav enn lovkrav og andre krav der det er teknisk og økonomisk mulig. Vi skal aktivt følge opp at vi til enhver tid er i samsvar med lovkrav og andre krav med relasjon til vår påvirkning på det ytre miljø.
 • Stimulere til økt miljøbevissthet på alle nivå i selskapet gjennom prosedyrer, opplæring og informasjon.
 • Sørge for at våre medarbeidere og samarbeidspartnere utfører sine oppgaver i tråd med selskapets miljøpolitikk og miljømål.
 • Samarbeide med myndigheter, eier og organisasjoner, slik at vårt miljøarbeid samsvarer med samfunnets miljømål.
 • Evaluere miljøledelsessystemet og miljømålene med regelmessige intervaller med målsetting å forbedre både systemet og miljøprestasjonene.
 • Sette mål og delmål for miljøarbeidet med prioritet for de mest vesentlige aspektene.