Sist oppdatert:
18. mars 2023

Bærekraftig forretningspraksis og etisk handel


Aalesund Protective Wear (AAPW) er et selskap som omfatter merkevarene Strakofa, Aalesund Oljeklede, Regatta og BLÆST.

I AaPW har vi en enkel misjon: vi skal beskytte. Hvordan? Ved å produsere alt fra klær som gjør anleggsarbeidere synlige på arbeidsplassen og flytedrakter som redder liv, til vanntette fritidsplagg for en aktiv hverdag i by og natur.

Mange av produktene vi leverer, blir brukt av mennesker med risikofylte arbeidsoppgaver – både på land og til sjøs. For at de skal føle seg trygge på jobb, må de kunne stole på at plaggene våre gjør det de lover.

Det er likevel ikke bare sluttproduktet kundene skal kunne stole på. Vi ønsker også at de skal ha tillit til oss og handlingene våre – fra hvordan vi forvalter naturen og ansvaret vi tar i leverandørleddene til hvordan vi opptrer.

Kvalitet i alle ledd

Ett av våre viktigste fokusområder er å lage produkter som har god kvalitet og varer over tid. Dette gjør at vi stiller strenge krav til produsentene våre og jobben de gjør. Vi har grunnleggende etiske prinsipper som alle medarbeidere jobber etter, og som forretningspartnere også kan forvente av AAPW.

Vi bruker mange ulike innsatsfaktorer i produktene våre, som ulike typer tekstiler, glidelåser og reflekser. De fleste er laget av råstoff som kommer utenfra Norge og Norden. AAPWs leverandører skal leve opp til de samme standardene som vi krever av oss selv, nemlig å drive virksomheten uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Etisk handel Norge

Aalesund Protective Wear ble medlem av Etisk handel i 2022, og vi leverte vår første rapport i februar 2023. Ved å være medlem i Etisk handel oppnår vi en validitet på egne etiske retningslinjer, samt retningslinjene vi formidler til samarbeidspartnere og produsenter. I tillegg forplikter vi oss til å ta en grundig gjennomgang av hvordan vi fremmer og samarbeider for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, utvikling og miljø.

Etisk handel er en svært god partner og støtte i dette arbeidet, da medlemskapet tilfører kompetanse og utfordrer oss på hvordan vi kan bli enda bedre.

Vil du vite mer? Last ned og les vår policy for etisk handel.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den fører til at både AAPW og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan vi påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos leverandører og oss selv.

Loven pålegger oss å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd, samt identifisere hvor vi må sette inn tiltak. Vi er også pliktig til å informere om hva som ligger til grunn for aktsomhetsvurderingene og resultatet av disse.

Du kan lese mer om Åpenhetsloven på nettsiden til Forbrukertilsynet.

Aktsomhetsvurdering

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og leverandører for å sikre at driften ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vurderingen gjennomføres av ulike deler i organisasjonen. Innkjøp har for eksempel hovedansvar for leverandørene til AAPW, mens andre gjennomfører aktsomhetsvurderinger i forbindelse med valg av råvarer, produsenter og innkjøp.

Retningslinjene for aktsomhetsvurderinger fra OECD krever også at vi gjør aktsomhetsvurderinger i forbindelse med ulike forretningsbeslutninger, og dette er lovkrav på linje med andre lover og forskrifter. For eksempel vil vi gjøre slike vurderinger ved etablering av nye forretningsområder, lansering av nye produkter eller oppkjøp av andre virksomheter.

AAPW jobber risikobasert, og både risikovurderinger og analyser er en del av ledelsessystemet vårt. Vi er også sertifisert i henhold til ISO 9001, og da inngår dette som en del av prosedyren/rutinen.  AAPW inkluderer også miljø og antikorrupsjon i aktsomhetsvurderingen.

Fremgangsmåte og prosess

Prosessen for aktsomhetsvurderinger i AAPW er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv», jf. Åpenhetsloven. Vi starter med å avklare hvorvidt den aktuelle aktsomhetsvurderingen allerede er i prosess eller er gjennomført tidligere. Her har vi da mulighet for å trekke på eksisterende dokumentasjon og kunnskap.

Første steg er å lage en oversikt over alle leverandører og produsenter, der vi gjennomfører en overordnet risikovurdering av hjemland, risikoråvarer og opprinnelsesland. Ut ifra denne vurderingen blir det laget en liste med leverandører hvor det kan være risiko knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon.

Videre utføres en detaljert vurdering av risikolisten. Det starter med at vi ser på funnene opp mot dokumentasjonen og kunnskapen AAPW har om de aktuelle leverandørene. Normalt vil da leverandørenes risiko være håndtert og leverandøren får ny status med lav risiko. For  leverandører der risikoen ikke er håndtert, vil vi innhente nødvendig informasjon og dokumentasjon for å kartlegge risikoen enda bedre.

Vi vil så gjennomføre en ny risikovurdering, og leverandøren får da enten status «lav risiko» eller «høy risiko». Ved høy risiko vil leverandøren gå videre i prosessen, og de neste stegene gjøres i et verktøy som er utviklet av Etisk handel. Det kalles «salient risk tool», og går ut på å analysere og vurdere hvor den vesentlige risikoen befinner seg.

Ved spesielle tilfeller hvor det avdekkes brudd eller svært høy risiko for brudd, blir saken løftet opp som en beredskapssak og håndteres i henhold til AAPWs interne prosess for dette. Det utarbeides og planlegges så tiltak for å redusere risikoen som er avdekket. Dette kan være stedlige revisjoner, endringer i kontrakter og tiltak som stanser eller reduserer den negative påvirkningen. Nødvendige interne og eksterne ressurser blir involvert, og det settes opp en tiltaksplan med ansvarlige.

Deretter har tidspunktet kommet for å gjennomføre besluttede tiltak. Dette arbeidet dokumenteres løpende, slik at vi kan se om tiltakene faktisk har effekt. De neste fasene tar for seg evaluering og læring. Vi bekrefter at tiltakene løste risikoen vi hadde identifisert og at den negative påvirkningen er redusert. Videre gjennomfører vi evalueringsmøter og foreslår forbedringer for å unngå tilsvarende situasjoner i fremtiden.

Vurdering av risiko

AAPWs leverandører er valgt blant annet basert på produkt og råvare, hvilke land produsentene opererer i og hvor store innkjøp (volum) vi gjør fra disse. Verktøyet og kriteriene som legges til grunn for valg av leverandører er under løpende vurdering og oppdatering. Målet er at verktøyet skal ta hensyn til eventuelle nye problemstillinger som måtte oppstå, for eksempel knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Basert på bestemte kriterier identifiserte risikoverktøyet automatisk at 100 av våre 398 leverandører var gjenstand for en mer detaljert risikovurdering. Etter en nærmere manuell vurdering ble antall leverandører betydelig redusert, og vi kom ned til 48. Disse gjenstående leverandørene ble så testet opp mot prosessen for aktsomhetsvurdering.

Normalt vil vi gjenta aktsomhetsvurderinger av AAPWs leverandørdatabase årlig eller ved vesentlige endringer. Nye leverandører vil bli aktsomhetsvurdert i forbindelse med prekvalifisering. Dette er en rutine vi har innlemmet som en del av ISO 9001.

Verktøyet som Etisk handel har utviklet, benytter solide og anerkjente kilder til å vurdere risiko. Kildene tallfester graden av risiko, noe som har vært viktig for å utføre risikovurdering på en objektiv måte. Alle kildene oppdaterer sine vurderinger og data årlig, noe som er sammenfallende med vår policy om årlig aktsomhetsvurdering. Dette er kildene vi har lagt til grunn for aktsomhetsvurderinger av leverandører:

Risikoland

Index:

 • ITUC-rapport 2022 (hvilke land er det verst å være arbeider/ansatt)

Referanse/kilde:

 

Barnearbeid

Index:

 • UNICEF, Percentage of children in employment.
 • Human Development Index.

Referanse/kilde:

Lønninger og levelønn

Index:

 • Wage indicator

Referanse/kilde:

Miljø

Index:

 • Environment Performance Index

Referanse/kilde:

Korrupsjon

Index:

 • Corruption Perception Index

Referanse/kilde:

Flere risikokategorier

Index:

 • MVO Risk Checker

Referanse/kilde:

Menneskerettigheter/
arbeidsrettigheter

Index:

 • DFØ Product Risk 

Referanse/kilde:


En viktig del av arbeidet med risikovurderingene er at verktøyet gir grenseverdier. Verktøyet regner ut disse basert på kildene vi bruker (se tabell over). Leverandører i land med poeng under grenseverdiene, eller som bruker råvarer eller har operasjoner/aktiviteter i land under grenseverdiene, får automatisk høy risiko i verktøyet. Disse blir så sendt videre til detaljert analyse og identifisering av vesentlig risiko i neste steg i verktøyet.

Stegene følger denne modellen:

Dersom vi avdekker risiko eller ser at det er en fare for risiko ­– det vil si at vi ser vesentlig fare for brudd på rettigheter – vil vi rette en forespørsel til denne produsenten om å redegjøre for situasjonen.

Ved første henvendelse gjelder forespørselen en redegjørelse. Hvis redegjørelsen ikke viser tilfredsstillende forhold, får produsenten en frist til å dokumentere at forholdene er utbedret, eller blir rapportert som tilfredsstillende. Hvis forholdene ikke rettes opp, vil produsenten i ytterste konsekvens bli fjernet.

Når dette er sagt, er vi bevisst på hvilket ansvar vi har. Vi vet at kartleggingen ikke frikjøper oss fra forhold som allerede hadde oppstått mens de var produsent for oss, og i slike tilfeller må vi gjøre et forsøk på å gjenopprette forholdene på best mulig måte. Der det er mulig, vil vi gjøre dette i samarbeid med lokale fagforeninger eller lignende.

Våre tiltak for å redusere risiko

Etter risikokartleggingen har vi ikke avdekket konkrete negative forhold. Vi har heller ikke funnet vesentlige potensielle risikoer. Vi vil fremover ha fokus på å utføre tiltak der vi sikrer oss at det ikke forekommer risiko, spesielt dypere ned i leverandørkjedene. Dette gjelder følgende tiltak:

 • Styrke samarbeid i leverandørkjeden: Sette felles mål og investere i leverandørkjeden gjennom dialog og kompetanseheving.
 • Støtte opp om fri fagorganisering og kollektive forhandlinger.
 • Kartlegge dypere i leverandørkjeden: Vi må kartlegge leverandørkjeden på bomull. Vi må se på hvilke forhold råstoffene blir fremstilt under, forhold i transportleddene og lignende.
 • Redusere miljø- og klimafotavtrykk i leverandørkjeden: Vi må sette opp et klimaregnskap for 2023, derav Scope 3 i hht. GHG (Green House Gas protocol). Dialog og etter hvert krav til leverandører om å levere kvartalsvise data når det gjelder utslipp.  

AAPWs leverandører og produsenter må signere og akseptere vår Code of Conduct.

Rapport til Etisk handel Norge

Vi du lese mer om vår redegjørelse? Se AAPWs rapport til Etisk handel Norge, som også er signert av styret.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi håndterer åpenhetsloven, må du gjerne sende en e-post til vår Sustainability and Compliance Specialist, Bodil Jåtun Molvik (bodil@aapw.no).