IEC 61482-2

IEC 61482-2: 2009 Lysbue

Standarden angir kravene til egenskaper, ytelser og design av bekledning som skal gi beskyttelse mot termiske farer ved en elektrisk lysbue. Det kreves at plagget er testet i henhold til EN 61482-1-1, EN 61482-1-2 eller begge.

EN 61482-1-1 Open arc

Testen blir utført ved at testmaterialet monteres på et stativ der kalorimetere plasseres på baksiden av testmaterialet for å måle økningen i temperaturen, og varmegjennomgangen. I tillegg er kalorimetere plassert ved hver holder av testmaterialet, for å måle den totale energien i lysbuen. Materialet blir utsatt for minimum 7 lys- buer, der lengden varierer mens prøvestrømmen er 8kA. Resultatet av testen er en ATPV-verdi eller en EBT50-verdi.

ATPV er energimengden som gir 50 % sannsynlighet for å påføre huden 2. grads forbrenning. Måles i kal/cm2.

EBT50 er energimengden som gjør at det er 50 % sannsynlighet for at det blir hull i metervaren (stoffet). Hull defineres som en åpning på 1,6 cm2. Måles i kal/cm2.

HAF angir hvor stor mengde av varmen fra en lysbue som vil bli stoppet av plagget og materialet. Måles i prosent.

EN 61482-1-2 Box test

Testen gjennomføres ved at plagget monteres på et stativ foran et kortslutningssted og kortslutning vil bli arrangert. Prøvespenningen er minimum 400 V og prøvetiden er 0,5 sekund.

Prøvestrøm, klasse 1: 4kA
Prøvestrøm, klasse 2: 7kA

Krav til resultater etter testen:

  • Etterbrennetid skal være maksimum 5 sekunder.
  • Metervaren (stoffet) skal være intakt etter testen og ingen smelting skal forekomme.
  • Ingen hull i stoffet som er større enn 5 mm i alle retninger.
  • Ved arbeid nær eller på spenningsførende anlegg kreves det flammehemmende bekledning for å øke sikkerheten.
  • For at standarden skal være gyldig kreves det at plagget er lukket, at annet utstyr som brukes er beskyttende og at klær som brukes under de sertifiserte plaggene ikke smelter når de blir utsatt for lysbue. Dvs. at de ikke er laget av følgende fibrer; polyamid, polyester eller akryl.

HRC–fare og risikovurdering:

Eier av det elektriske anlegget er ansvarlig for å vurdere risikoen. Denne kan deles inn i fire kategorier:

  • HRC 1 = 4-8 kal/cm2
  • HRC 2 = 8 - 25 kal/cm2
  • HRC 3 = 25 - 40 kal/cm2
  • HRC 4 > 40 kal/cm2